آرشیو برای: "دی 1397, 19"

19 دی صحنه مبارزه با دلقکها

امروز رهبر عزیزمان برای 19 دی فرمودند: یکی از دولتمردان امریکا در جمع اوباش و تروریست گفت: امیدوارم که جشن کریسمس را در تهران بگیرد . آنها اینگونه محاسبه می کنند تا امید داشته باشد مثل منافقین و صدام - سال56 رئیس جمهور امریکا در تهران نطق کرد در زمان مح… بیشتر »