آرشیو برای: "دی 1397, 09"

9 دی تا لحظه شهادت ادامه دارد

اف بر سیاستی که به مردم انحراف را آموخت. اف بر سیاستی که با ورود عدّه ای نابکار انقلاب را در 9 دی دچار بحران کرد. اف بر سیاستی که حجاب غیرت را نسبت به اصول دین اسلامی رایج کرده و می کند. اف بر سیاستی که مقاومت اقتصادی را در هم می شکند. اف بر سیاستی که م… بیشتر »